Aktuality

PRZH Upozorneie- vykurovacie obdobie

Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2014/2015
Počas zimného vykurovacieho obdobia eviduje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Z prehľadu o príčinách vzniku požiarov vyplýva, že najčastejšími príčinami požiarov je nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha a nevyhovujúci technický stav vykurovacích telies. Častými príčinami požiarov sa aj prejavuje nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar.
Vážení občania !
Pri predchádzaní požiarom počas zimného vykurovania je najdôležitejšie včasné zistenie príčin ich vzniku a ich odstránenie. Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia ako aj počas trvania je povinný každý užívateľ vykurovacieho alebo ohrievacieho telesa vykonať kontrolu a zamerať sa hlavne na :
• inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu
• inštaláciu vykurovacích telies na nehorľavých podložkách a spôsobom určeným výrobcom
• vysýpanie popola z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
• nepoužívanie horľavých kvapalín k rozkurovaniu v lokálnych spotrebičoch na pevné palivo (najmä benzín, petrolej, acetón atď)
• skladovanie horľavých materiálov v blízkosti vykurovacích telies – dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti
• udržiavanie poriadku na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach
• používanie vykurovacích telies len v dobrom technickom stave
• vykonávanie pravidelnej kontroly a čistenia komínov
Vážení občania, nepodceňujte vyššie uvedené podmienky a len dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Želáme Vám aby celá Vaša rodina prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Kontaktné adresy osôb pôsobiacich v našom regióne, ktoré sú oprávnené vykonávať preskúšanie komínov, ich kontrolu a čistenie komínov:
Štefan Hudec
ul. Kollárova
Nová Baňa
0903 510 026
Milan Toryský
Obrancov mieru 15
Banská Štiavnica
045/6922121, 0903541743