Dokumenty

PHSR
pdf PHSR Močiar
Oznamy
doc Čestné vyhlásenie- koncesionárske poplatky
doc Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
rtf Poďakovanie
pdf 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
VZN
Všeobecne záväzné nariadenia
doc VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
xls Rozpočet 2015,2016,2017
doc Záverečný účet 2015
xls Rozpočet na roky 2014,2015,2016
doc VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
doc VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
doc VZN o miestnom poplatku za odpady na rok 2013
doc VZN č.1/2011 o podmienkach držania psov
doc VZN o dani z nehnutelnosti na rok 2012
doc VZN o miestnom poplatku za odpady
doc VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2011
rtf VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
doc Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009
doc Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2009
doc Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009
doc Dodatok č.1 k zmluve č.07/2013
xls Rozpočet 2016,2017,2018
doc VZN č.1- o dani z nehnuteľnosti na rok 2016
docx VZN č.2/2015 o nakladaní s KO
docx VZN č.3 o podmienkach prenájmu obecných bytov
doc VZN č.4 o podmienkach držania psov
docx VZN č.5 o poplatku za KO
doc VZN č.1/2016- prevádzkový poriadok pohrebiska
xls Rozpočet 2017,2018,2019- NÁVRH
xls Rozpočet 2017,2018,2019
doc VZN č.2/2016 dane
docx VZN o poplatku za KO
xls Rozpočet 2018,2019,2020
doc Záverečný účet za rok 2017
Priamy predaj majetku
Priamy predaj majetku obce Močiar
doc Všeobecné podmienky priameho predaja
rtf Oznámenie o priamom predaji
doc Čestné vyhlásenie
doc Zámer priameho nájmu č.01/2014
doc vzor cenovej ponuky pre FO
doc vzor cenovej ponuky pre FO- živnostníka
doc vzoe cenovej ponuky pre PO
docx Zámer priameho predaja
doc Obchodná verejná súťaž
doc Obchodná verejná súťaž 2017